• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 13/14 Tháng 07 2019 $13,500 $10,478 $3,022
Tính từ ngày 01 tới 14 tháng 07, 2019 $27,000 $22,351 $4,649
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$27,000 $22,351 $4,649
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 13/14 Tháng 07 2019   $3,688,894 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 06, 2019 $6,160
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 06/2019
$138,281
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 13/14 Tháng 07 2019 $53,600 $22,807 196

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree