• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 22/23 Tháng 02 2020 $13,500 $11,409 $2,091
Tính từ ngày 01 tới 23 tháng 02, 2020 $54,000 $54,162 $162
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$459,000 $475,399 $16,399
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 22/23 Tháng 02 2020   $3,691,554 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 02, 2019 $16,310
Tính từ ngày 07/2019 tới tháng 02/2019
$88,729
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 22/23 Tháng 02 2020 $54,900 $670 7

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree