• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 09/10 Tháng 09 2017 $13,500 $13,984 Dư - $484
Tính từ ngày 01 tới 10 tháng 09, 2017 $27,000 $29,469 Dư - $2,469
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$148,500 $138,670 Thiếu - $9,830
Lễ Quyên Lần 2
  $14,798  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 09/10 Tháng 09 2017 $3,000 $3,644,144 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 08, 2017 $11,975
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 08/2017
$24,115
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 09/10 Tháng 09 2017 $37,200 $24,773 191

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree