• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963

Theo lịch trình của Giáo Xứ, ngày cử hành Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em mỗi tháng vào Chúa Nhật cuối tháng sau thánh lễ 12:30 trưa.

Theo yêu cầu của Tổng Giáo Phận Atlanta, tất cả cha mẹ và những người đỡ đầu của các em nhỏ sẽ Rửa Tội phải được chuẩn bị qua một lớp Giáo Lý (Chuẩn Bị Rửa Tội). Để đáp ứng yêu cầu của Tổng Giáo Phận và cũng để giúp các bậc sắp làm cha mẹ chuẩn bị, ý thức và sống Bí Tích Rửa Tội, Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam sẽ tỗ chức Khóa Giáo Lý Rửa Tội mỗi tháng một lần vào lúc 9:30 sáng đến 12:00 trưa thứ Bảy trước ngày Rửa Tội tại văn phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam.

Vì mỗi tháng chỉ có một khóa Giáo Lý, nên các gia đình sắp sửa có con em Rửa Tội nhớ tham dự khóa Giáo Lý trước khi Rửa Tội. Các trẻ chỉ được Rửa Tội khi cha mẹ đã hoàn tất lớp Giáo Lý. Vậy nếu cha mẹ nào không thể tham dự lớp Giáo Lý đó xin liên lạc với 2 Thầy Sáu để sắp xếp giờ cho thích hợp.

Người đỡ đầu (Sponsor) nếu từ xa đến, cần có giấy chứng nhận của Giáo Xứ mình. Xin các gia đình có con em sắp Rửa Tội, điền đơn và liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để chuẩn bị và sắp xếp lớp Giáo Lý.

QUY LUẬT VỀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI CHO TRẺ EM

 1. Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em sẽ được ban vào ngày Chúa Nhật mỗi cuối tháng ngay sau Thánh Lễ lúc 12:30 PM
 2. Các em nhỏ chỉ được Rửa Tội với những điều kiện sau đây:
  • Có sự bảo đảm chắc chắn rằng em nhỏ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội sẽ được giáo dục trong đức tin Công Giáo bởi chính cha mẹ.
  • Cha mẹ phải nộp đơn xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trước một tháng tại Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Cha mẹ đã gia nhập Giáo Xứ và tham gia tích cực trong chương trình dâng hiến phục vụ – “Stewarship program” – bao gồm cả thời giờ, khả năng và tài chánh. Ðiều này có nghĩa là chính gia đình đó có số danh bộ, và phải là thành viên tích cực ít nhất là 6 tháng.
  • Cha mẹ phải tham dự khóa Giáo Lý Rửa Tội cho con và ký vào sổ kiểm diện được lưu giữ để làm bằng chứng, trừ khi chính họ mới học Giáo Lý trong vòng 2 năm.
   • Kể cả cha mẹ của em nhỏ phải tham dự khóa học Giáo Lý này và không ai có thể thay thế được, vì đó là bổn phận và trách nhiệm Giáo dục và nuôi dưỡng đức tin cho em nhỏ bởi chính cha mẹ.
   • Cha mẹ đỡ đầu không buộc phải tham dự khóa học Giáo Lý, nhưng được khuyến khích cách đặc biệt vì cộng tác với cha mẹ của em nhỏ là những cha mẹ tinh thần.
  • Khóa Giáo Lý Rửa Tội sẽ được tổ chức trước khi rửa tội một tuần lễ, để có thể dễ dàng thu xếp trước, và hoàn tất điều kiện này, cũng như hiểu biết thêm về ý nghĩa của Bí Tích. Các khóa học Giáo Lý sẽ vào ngày Thứ Bảy từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa.
  • Cụ thể giải thích khóa học Giáo Lý và ngày Rửa Tội; thí dụ như trong tháng 10, ngày Rửa Tội sẽ vào ngày Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10, nhưng ngày học Giáo lý sẽ vào ngày Thứ Bảy ngày 17/10 tại Văn Phòng Giáo Xứ. Xin lưu ý sự thay đổi mới này không phải như trước kia ngày học Giáo Lý vào ngày Thứ Bảy cuối tháng, và ngày cử hành Bí Tich vào ngày Chúa Nhật liền ngay sau đó.
 3. Ghi chú: các linh mục và phó tế sẽ lần lượt chia phiên rửa tội. Nếu muốn biết vị nào rửa tội tháng nào, xin gọi về Văn Phòng.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree