> >

 • default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
You are here: Home

Tháng 5 - Tháng Kính Đức Mẹ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Ðức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta”  (GH 67).

Lịch Trình Dâng Hoa Tháng 5

Read more...
 

Giáo Họ Vô Nhiễm

 Giáo Họ Vô Nhiễm
 • Ðược tin Ông Cụ Trần Văn Nhiều, mới qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi, là ...
More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 18/19 tháng 4

Lạc Quyên Trong Tuần - 18/19 tháng 4
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $9,663
  • Ngân Sách: $9,310
  • Dư/Thiếu:    $353
  • Tính...

Thắp Lên Ngọn Ðèn Cũ

Thắp Lên Ngọn Ðèn Cũ

Trong một cuộc phỏng vấn, Mẹ Têrêxa thành Calcutta đã thuật lại một sự kiện nh...

More:

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
 • Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể : Kính mời qúi anh chị tham dự thánh lễ và chầu Thánh ...

GXĐMVN Sponsors